ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲಿ ಮಿಂದು...

                          ನಾನು ನಾನಲ್ಲ..
                          ನನ್ನೊಳಗಿನ ನೀನೇ ಅಂದುಕೊಂಡೆ..
                          ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಎನಗಾರಿಲ್ಲವೆಂದು 
                          ಭ್ರಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ದಿನವೂ ಮಿಂದೇಳುತಿದ್ದೆ..
                          ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳ ನಡುವೆ
                          ಬೆಂದು,ನಾ ತೊಳಲಾಡುತಲಿದ್ದೆ...
                          ಜಗದೊಳಗಣ ನೀನು ನೀನಲ್ಲವೆಂಬುದ
                          ತಡವಾಗಿ ತಿಳಿದೆ..
                          ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ನಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಲಿ ಹೇಳು..?!

Comments