ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ./ Moodal kunigal kere..

ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡೋರ್ಗೊಂದೈ ಭೋಗ
ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ, ತಾನಂದನೋ
ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ
ಆ ತಂತ್ರಿಸಿ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಎಂಥಾ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ
ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ, ತಾನಂದನೋ
ಸಂತೆ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ
ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ
ಭಾವ ತಂದಾವನೆ ಬಣ್ಣದ್ ಸೀರೆ, ತಾನಂದನೋ
ಭಾವ ತಂದಾವನೆ ಬಣ್ಣದ್ ಸೀರೆ
ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣೀನಂತೆ ತುಂಬಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ
ಅಂದಾ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು, ತಾನಂದನೋ
ಅಂದಾ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು
ಅಂದಾವ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಿ
ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬೀಡುತಾವೆ, ತಾನಂದನೋ
ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬೀಡುತಾವೆ
ಕಬ್ಬಕ್ಕಿನೇ ಬಾಯ ಬೀಡುತಾವೆ ಇಬ್ಬಿಡ
ಗಬ್ಬಾದ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುಗ್ಯಾವೆ, ತಾನಂದನೋ
ಗಬ್ಬಾದ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುಗ್ಯಾವೆ
ಹಾಕಾಕ್ಕೊಂದ್ ಆರೆಗೋಲು ನೂಕಾಕ್ಕೊಂದ್ ಊರುಗೋಲು
ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವು ಬಾಳೆಮೀನು, ತಾನಂದನೋ
ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವು ಬಾಳೆಮೀನು
ಬೊಬ್ಬೆಯ ಹೊಡೆದಾವು ಬಾಳೆಮೀನ್ ಕೆರೆಯಾಗೆ
ಗುಬ್ಬಿ ಸಾರಂಗ ನಗುತಾವೆ, ತಾನಂದನೋ
ಗುಬ್ಬಿ ಸಾರಂಗ ನಗುತಾವೆ.


- ಜನಪದ
                


Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=o53wJCyoiiY (P. Kalinga Rao)
http://www.youtube.com/watch?v=ngG3YT7toK0  (B.R. Chaya)

Comments