ನವೋದಯದ ಕಿರಣಲೀಲೆ / Navodayada kiranaleele

ನವೋದಯದ ಕಿರಣಲೀಲೆ
 ಕನ್ನಡದೀ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
 ಶುಭೋದಯವ ತೆರೆದಿದೆ.
                                   ನದನದಿಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ
                                  ಗಿರಿವನಗಳ ಮುಡಿಗಳಲ್ಲಿ
                                  ಗಾನ ಕಲಾ ಕಾವ್ಯ ಶಿಲ್ಪ
                                  ಗುಡಿಗೋಪುರ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ
                                  ಶುಭೋದಯವ ತೆರೆದಿದೆ.
ಮುಗ್ಧ ಜಾನಪದಗಳಲ್ಲಿ
 ದಗ್ಧ ನಗರ ಗೊಂದಲದಲಿ
 ಯಂತ್ರತಂತ್ರದ ಅಟ್ಟಹಾಸ
 ಚಕ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
 ಶುಭೋದಯವ ತೆರೆದಿದೆ.
                                   ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ
                                  ಹಳಬರಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಲ್ಲಿ
                                  ನವಚೇತನದುತ್ಸಾಹದ
                                  ಚಿಲುಮೆಚಿಮ್ಮುವೆದೆಗಳಲ್ಲಿ
                                  ಶುಭೋದಯವ ತೆರೆದಿದೆ.
                                                                           - ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

Comments