ತಂಬುಲದ ತುಟಿಯ ತೋರಿ/ Tambulada tutiya tori

ತಂಬುಲದ ತುಟಿಯ ತೋರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮುಡಿದುಕೊಂಡು
ಮೆಲ್ಲಗಾಗಿ ಬರುವವಳ್ಯಾರ ಸಂಜಿ ಏನ?

ಮೇಲ ಸೆರಗು ಮೆಲ್ಲಗ ಸರಿಸಿ ವಾರಿ ನೋಟ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ
ಮಳ್ಳಿಯಂತೆ ಮುರುಕುವಳ್ಯಾರ ಇರುಳು ಏನ?

ಅಲಿದು ಗಿಲಿದು ಒಲಿದು ಒಲಿದು ನೆಟ್ಟ ನೋಟ ಕೀಳಲಾರ್ದ 
ತಣ್ಣಗಾಗಿ ನಿಂತವಳ್ಯಾರ ನಸುಕು ಏನ?

ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿ ಹಲವಾಡಿ ಒಕಾಟೆಯಾಗಿ
ಹೌದ ಚೆನ್ನಿ ಹೌದ ಚೆಲುವಿ ನನ್ನವಳೇನ? 

                                                             - ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ

Comments