ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ... / Bande barataava kaala

ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ
 ಮಂದಾರ ಕನಸನು
 ಕಂಡಂಥ ಮನಸನು
 ಒಂದು ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಜಾಲ
                              - ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ
 ಮಾಗಿಯ ಎದೆ ತೂರಿ
 ಕೂಗಿತೊ ಕೋಗಿಲ,
ರಾಗದ ಚಂದಕೆ
 ಬಾಗಿತೊ ಬನವೆಲ್ಲ,
ತೂಗುತ ಬಳ್ಳಿ ಮೈಯನ್ನ
 ಸಾಗದು ಬಾಳು ಏಕಾಕಿ ಎನುತಾವ
                             - ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ
 ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಾನಿಂದ
 ತಣ್ಣನೆ ಸವಿಹಾಲು
 ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಮೆಲ್ಲನೆ
 ತೊಯಿಸಿದೆ ಬುವಿಯನು
 ಮುಸುಕಿದೆ ಮಾಯೆ ಜಗವನು
 ಬುವಿ ಬಾನು ಸೇರಿ ಹರಸ್ಯಾವ ಬಾಳನು
                            - ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ
                                                          
- ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ

Comments