ಸುಡು ಬಯಲ ಗಾಳಿ ನಾನು / Sudu bayala gaali naadu

ಸುಡು ಬಯಲ ಗಾಳಿ ನಾನು
 ಸುಳಿಯೇ ಪರಿಮಳವೇ ನೀನು
 ಕೊರಗಿ ಮರುಗುತಲಿರುವ
 ಕರುಕು ಬಿರುಕಿನ ನೆಲಕೆ
 ಸುರಿಯೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ನೀನು ||
ಯಾರು ನೆಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ
 ಮುಳ್ಳು ಲೋಹದ ಬಳ್ಳಿ
 ಬೇರುಗಳು ಬರಲು ಬರಲು
 ದೂರ ಗಗನದ ನಾಡು
 ಖಾಲಿ ನೀಲಿಯ ಜಾಡು
 ತೋರೆ ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ಕುರುಳು ||
ಸಾಕು ಯಾತನೆ ಚಿಂತೆ
 ಲೋಕಗಳು ನನ್ನಂತೆ
 ದೇಕುತಿವೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ
 ಕರೆಯೇ ಜೀವದ ಗೋವು
 ಮೆರೆಯೇ ಗೋಕುಲವನ್ನು
 ಬೇಕು ನಂದನ ಇಳೆಗೆ ||
                      
- ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್           

Comments