KARADA BRAHMANA SAMAJA SUDHARAKA SANGHA : INVITATIONComments