ಋಗ್ವೇದ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ (ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭೋಜನಾವಿಧಿ ಸಹಿತ) - Book published by Karada Charitable Trust (R) Bangalore

Dear Karada Bandhu
We are happy to inform you we will be publishing the ಋಗ್ವೇದ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ (ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭೋಜನಾವಿಧಿ ಸಹಿತ)  ( Kannada version) , resourced by Shri Shrinivasa Bhat Uppangala and published by Karada Charitable Trust (r) Bangalore on the occasion of SHANKARA JAYANTI on 30th April 2017 at Shri Durgaparameshwari Temple Agalpady.
the details of the event would follow soon.

for further info if any needed, please do write to us.


Comments