“ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ (ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ,ಭೋಜನವಿಧಿ ಮತ್ತು ಯಜ್ನೋಪವೀತ ಧಾರಣ ವಿಧಿ ಸಹಿತ) book release on 30th April 2017.

Dear Karada Member,

Please find attached the invitation for the “ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ (ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ,ಭೋಜನವಿಧಿ ಮತ್ತು ಯಜ್ನೋಪವೀತ ಧಾರಣ ವಿಧಿ ಸಹಿತ) book release on 30th April 2017.
We look forward for your generous help for supporting us to build a good financial back-up for bringing few more books on various rituals in the coming years.
Following are the account details for you to support us in this respect:

KARHAD CHARITABLE TRUST
SB ACCOUNT NO: 0406101018855
CANARA BANK CHICKPET BRANCH
IFSC CODE: CNRB0000406

We look forward for your presence.

A sample of one part of the book is attached herewith (which is only a draft stage)

For and on behalf of Trust


(Shivarama Bhat Daitota and other trustees)


Comments