ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಮರ - ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಣೆನೆಗೆ ತಯಾರಿ - 7/12/2017

Dear Devotee,


ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಮರ - ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಣೆನೆಗೆ ತಯಾರಿ  - please find attached the snaps of few rituals and ready for the transportation of the KODI MARA  from pandi near adoor.

--
Thanks and Regards

Nagaraj U
9535000365

Comments