ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ - ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನವೀಕರಣ - ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಮರ ಕಡಿಯುವ ಕುರಿತ ವಿವರ

Dear Bandhu,

We are please provide the information of the ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ - ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನವೀಕರಣ - ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಮರ ಕಡಿಯುವ ಕುರಿತ ವಿವರ - ( details relating the the dwajastamba renovation and related rituals at the temple).
you are requested to be present in large numbers to seek the blessings.

--
Thanks and Regards

Nagaraj U
9535000365

Comments