ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಳ್ಳಪದವು ಮಾಧವ ಉಪಾಧ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್
Comments