ಜಟಾಧಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ: ದಿನಾಂಕ 18 ಎಪ್ರಿಲ್ 2018 ಬುಧವಾರದಿಂದ ~ 24 ಎಪ್ರಿಲ್ 2018 ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ

ಸವಿನಯ ಆಮಂತ್ರಣ :~ ಪಡ್ರೆ ಶ್ರೀ ಜಟಾಧಾರಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನಮಲೆತ್ತಡ್ಕ-ಸ್ವರ್ಗಕಾಸರಗೋಡು

ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಜಟಾಧಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜಟಾಧಾರಿಮಹಿಮೆ (ದಿನಾಂಕ 18 ಎಪ್ರಿಲ್ 2018 ಬುಧವಾರದಿಂದ ~ 24 ಎಪ್ರಿಲ್ 2018 ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ)

Comments