ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ - ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನ ದಿನಾಂಕ 31st May 2018
Dear Karada Bandhu,​
You are requested to be part of this day at temple and seek blessings.

JOIN US IN THE DEVELOPMENT OF THE TEMPLE FOR THE OCCASION OF SHATAMANOSTAVA IN 2021.Nagaraj Uppangala                                            95350 00365                                                     

Comments